Η Εταιρεία έχει σαν σκοπό: 

α) Να προάγει την μελέτη και έρευνα σε θέματα σχετικά με την χειρουργική Ογκολογία. β) Να οργανώνει και να συμμετέχει σε δραστηριότητες ενημέρωσης και εκπαίδευσης επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος σε θέματα Ογκολογίας.
Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με το ιδρυτικό της
καταστατικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 7 τακτικά και 5 αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία των μελών είναι διετής. Στα πλαίσια της Εταιρείας λειτουργούν επίσης Επιτροπές με αρμοδιότητες σε ειδικά θέματα

Ως τακτικά μέλη γράφονται Χειρουργοί και Αναισθησιολόγοι με Ελληνική υπηκοότητα που εργάσθηκαν (με ειδικότητα) επί 3 χρόνια τουλάχιστον σε αναγνωρισμένο Αντικαρκινικό Κέντρο του Εσωτερικού ή Εξωτερικού η Χειρουργοί που με το Επιστημονικό τους έργο αποδεικνύεται το ενδιαφέρον τους στην Ογκολογία. Πάρεδρα μέλη γράφονται ιατροί με ή άνευ οιαδήποτε ειδικότητας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τους σκοπούς της εταιρείας.